AVG

Verwerking van persoonsgegevens van onze Nieuwsbrief.

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Antonissen interieurbouw verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling;

 • het informeren van de persoon dmv nieuwsuitingen

Grondslag van deze persoonsgegevens is;

 • het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief

Voor de bovenstaande doelstelling kan Antonissen interieurbouw de volgende persoonsgegevens van u vragen;

 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • e-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Antonissen interieurbouw opgeslagen tbv bovengenoemde bewerking gedurende de periode dat men is aangemeld.

Privacy Policy

Antonissen interieurbouw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Antonissen interieurbouw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Antonissen interieurbouw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze site.